Menu

El Ple ha de recuperar el debat dels temes devant d’un govern en minoria

  • 10 de novembre de 2016

Continuem tenint un Alcalde sense respostes. Li vam demanar la seva renúncia, ja que el seu projecte ha fracassat i ara li sol·licitem que convoqui un Ple en el qual per exemple, demanem que aquest recuperi les competències que estan delegades en la Junta de Govern on fins ara s’aproven molts temes dels quals només tenim coneixement dos mesos després. En el passat ple de setembre (el primer en minoria) el que hauria d’haver fet l’Alcalde per cortesia política i cultura democràtica és proposar aquest punt, però no ho va fer ni té intenció de fer-ho.

Fa molt de temps que li demanem a l’Alcalde parlar de temes tant importants com les ordenances fiscals, que regulen els tributs municipals, com dels pressupostos i dels projectes de tot el mandat. Però un altre cop l´únic que rebem és una demanda per telèfon, amb presses, de recolzament a tres punts de les ordenances sense parlar de res més. Nosaltres només donarem suport a propostes que es facin en el seu conjunt i de mutu acord. No ens agrada aquesta política d’intentar consensuar ràpidament i a última hora. També sol·licitem en aquest Ple que ens aclareixin si el grup municipal del GIC està format per un membre o per dos, després de les declaracions contradictòries d’uns i altres pel trencament d’aquest grup que ha deixat el govern en minoria.

Exercirem el dret que ens dóna la llei de fer oposició demanant Plens extraordinaris. L’Alcalde té quatre dies per convocar-los i dos mesos per realitzar-los. Els temes que proposarem seran fer coses que el govern té paralitzades i poder debatre molts dels temes que fins ara no podíem.

Grup Municipal dels Socialistes de Collbató

Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017

  • 10 de novembre de 2016

Quina és la posició del grup dels socialistes de Collbató (SdC)?

Volem debat sobre cadascuna de les ordenances fiscals per a l’any vinent.

Volem saber quina és la política fiscal que farà aquest Ajuntament durant el que queda de mandat.

Per què és important que el grup dels socialistes de Collbató estigui d’acord amb els temes que ara es porten al Ple?

Perquè el govern està en minoria (cinc persones al govern de tres partits diferents  i sis a l’oposició) i cal arribar a acords en cada tema.

Quin debat s’ha fet?

Cap. Només una setmana abans del Ple, l’Alcalde ens va trucar per veure’ns durant un parell d’hores. Hi ha 30 ordenances fiscals. Això és  buscar un vot ràpid que nosaltres no el donarem perquè considerem que s’ha de treballar seriosament.

1) Per què volem debatre les Ordenances?

Per no crear diferències entre els beneficis fiscals a famílies nombroses i monoparentals.

Ara a Collbató les famílies nombroses i les monoparentals tenen bonificacions en l’impost de l’IBI.

La proposta del govern de Collbató es treure les bonificacions de l’IBI a famílies monoparentals i diuen, més endavant, donar una subvenció.

Creiem que el tractament fiscal ha de ser el mateix per a famílies nombroses que per  les monoparentals. Si la proposta és que les famílies monoparentals rebin una subvenció (l’ajuntament paga diners al contribuent)   en comptes d’un benefici fiscal (el contribuent paga un preu més reduït com es feia fins ara) hauran de declarar i pagar impostos a hisenda per aquesta subvenció, mentre que les famílies nombroses no ho hauran de fer, creant-se un tracte fiscal diferent entre les dues modalitats.

El síndic de greuges va recomanar a tots els ajuntaments que es fes el mateix tracte fiscal i per això a Collbató es va acordar així en la legislatura passada i ningú ho va impugnar. Ara ho volen treure i no hi estem d’acord.

Hi ha  temps per debatre les bonificacions. Penseu que l’any vinent el primer rebut de l’IBI vindrà a partir del mes de maig. I les bonificacions, si l’Ajuntament vol, es poden aprovar durant tot l’any. No tenen per què estar aprovades abans del dia 1 de gener de l’any vinent.

2) Proposem criteris de bonificació en funció de la renda familiar.

Vam plantejar al govern que s’han de fer bonificacions en funció de la renda familiar tant en l’escola de música, l’escola bressol, l’esport i en general en tots els serveis públics. S’han d’establir uns barems que permetin a la ciutadania que si està en determinats límits de renda pugui accedir a tots els serveis públics a un preu reduït i que també puguin gaudir d’un ajut a l’IBI i a les escombraries.

3) Revisió valors cadastrals

Ja fa més de 10 danys de la revisió cadastral i caldria pensar en si se n’ha de fer un altra, ja que el valor cadastral actualment ja no és el 50% del valor de mercat. Tots sabem que els valors de mercat han baixat molt i caldria veure si els valors cadastrals també han de baixar i per tant l’IBI i les plusvàlues que paguem també.

4) Què fem amb el superàvit de l’Ajuntament? Si no es fa res, baixem impostos.

Fa tant sol un mes que ens han informat que la liquidació de l’exercici suposa un superàvit de l’Ajuntament en l’any 2015 de 1.031.000 euros. Aquest excedent s’ha de destinar a alguna cosa. O fem inversió, o amortitzem deute. No hi ha una altra opció. No té sentit que l’Ajuntament tingui diners a la caixa i no els destini al municipi. Perquè els tingui l’Ajuntament, millor els tenen els veïns cadascú al seu compte. Per tant, si amb aquest excedent no es fa res, proposem que es redueixin els impostos.

5) Bonificació del 50% de l’impost de construcció

Proposem una bonificació del 50% a les obres de reforma i/o rehabilitació realitzades per particulars en immobles d’ús residencial que siguin o hagin de ser el seu habitatge habitual, i que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.

6) Que es cobri a les companyies de telefonia mòbil

Que cal que els Ajuntaments per a l’any 2017 imposin una taxa a les companyies de telefonia mòbil, ja que les existents van ser derogades per vàries sentències judicials. Els ajuntaments ja les estan imposant, però Collbató encara no.

7) Bonificació del 15% de la taxa de residus comercials

Proposem una  reducció de la taxa que anés associada a una reducció de residus. Seria adreçada als establiments i activitats que realitzin accions per la reducció del volum de residus generats. ( per exemple signar un conveni de prevenció i minimització de residus  o bé alguna certificació ISO o EMAS o distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que inclogui la gestió de residus generats.)

I encara en tenim més……

El procés de debat i aprovació de les Ordenances Fiscals no és un mer tràmit. El govern està en minoria i intenta debatre amb l’oposició el menys possible tot esperant la majoria que ja tenien. Però el temps va passant, i això no es produeix.

Ens sap greu que l’Alcalde vulgui vendre un titular de què nosaltres no hem donat suport a unes bonificacions determinades. Així no avançarem. Jugaran en solitari. El debat i el consens que els proposem és per arribar a polítiques que segur beneficiaran a molta més gent.

Junts arribarem més lluny.

Grup Municipal dels Socialistes de Collbató

DIÀLEG SÍ, VICTIMISME NO

  • 10 d'octubre de 2016

Aquesta tardor és temps de reflexió per nostre alcalde. El seu projecte de govern ha fracassat, i cal que pensi en la governabilitat del municipi. En el darrer ple vam demanar-li participar dels temes que ens preocupen i arribar a acords, però la seva resposta és sempre: “volem recuperar la majoria amb el GIC”, que a hores d’ara no sembla possible. Amb nosaltres no vol parlar, tot i que representem la llista més votada. Per aquest motiu i a proposta nostra, es va aprovar una moció de pèrdua de confiança en l’alcalde i el seu equip de govern i el vam instar a que renunciés a l’Alcaldia. Demanem el respecte que es mereix el nostre grup i la seva representativitat, que té tot el dret a debatre i participar en els projectes de futur, i que ara per ara no se’n coneix cap. Cal seure i parlar. DIÀLEG SÍ.

Al Ple només es va aprovar un punt dels 10 que hi havia, l’acta de l’anterior Ple. Sembla que no es va entendre el missatge de què aquest govern té un problema de minories, perquè la gran preocupació de l’alcalde a l’endemà era que no s’havien aprovat els dos dies festius del municipi per a l’any 2017 i va enviar un correu a diferents entitats justificant que no havia aconseguit els vots per fer-ho. L’alcalde no pot traslladar el seu problema als ciutadans. L’ha de resoldre ell. VICTIMISME, NO.

Les primeres reaccions han estat del tot previsibles (i ho lamentem): El regidor del GIC senyor Estradé diu que no pensa portar cap tema als Plens durant tres anys i també hi ha qui rumia no debatre pressupostos i prorrogar-los (Visca la transparència i la participació!!). Els pactes són per fer govern. A l’oposició no fem pactes, perquè el resultat d’un pacte de l’oposició seria una moció de censura, cosa que, de moment, no farem.

Grup Municipal Socialistes de Collbató

Collbató es queda en minoria

  • 10 de setembre de 2016

La tornada de vacances serà si més no, mogudeta a Collbató. La part bona és que esperem gaudir de la festa major. L’altra part, no ens agrada gens. El govern collbatoní s’ha quedat en minoria, ja que el GIC ha decidit després de només 15 mesos de les eleccions, que el seu cap de llista no els agrada i han con- vençut l’Alcalde perquè el faci fora del govern. Ara, el govern està for- mat per 5 persones de tres partits diferents i tot i així, no tenen majoria (malaguanyat pacte). I el que ens sap més greu és que ja sabíem que passaria. Fa anys que coneixem els polítics del nostre poble i vam avisar al cap de llista d’ERC i alcalde actual, amb qui pactava. Però això és el que passa quan algú no vol de cap manera fer cas del que diuen les urnes i de l’experiència política viscuda al municipi. I aquest és el preu que es paga per no voler compartir l’Alcaldia amb la llista més votada, la nostra, (5 electes). El govern actual és inestable. A pocs mesos del nou consistori ja va renunciar un membre del GIC, i ara, han fet fora del govern (però no de l’Ajuntament per- què l’acta de regidor és personal i no de partit) al seu cap de llista, que ha passat a formar part de l’oposició. L’actual govern és feble perquè es queda amb 6 membres a l’oposició i 5 al govern.

Quan es fan els pactes cal pensar en el municipi i en les persones que hi viuen. No valen excuses de llistes electorals fetes incorrectament i pactes a qualsevol preu quan es coneixen a fons i des de fa temps les persones que intervenen, perquè tot plegat és una estafa política i fa que es dediquin molts esforços a batalles internes innecessàries en comptes de fer els projectes que el poble necessita. I si això no canvia, Collbató continuarà perdent durant els propers tres anys.

Grup Municipal del Socialistes de Collbató

Recolzament a la plataforma “Anem a mil”

  • 10 de juliol de 2016

La reforma laboral aprovada pel Partit Popular, amb el suport de Convergència i Unió, ha incrementat la taxa d’atur alhora que ha augmentat la precarietat laboral de molts treballadors i treballadores al nostre país, els quals han vist reduir els seus salaris fins al 30-40%, incrementantse les situacions de vulnerabilitat social. Els diferents experts i expertes del món acadèmic i sindical asseguren que el salari de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mitjà (24.254 €), el que significaria una retribució anual de com a mínim 15.000 € (amb un salari mensual de 1.071,4 € i 14 pagues). Creiem fermament que un salari de referència facilitaria, a més d’assegurar les necessitats bàsiques, una major estabilitat a les plantilles i als mercats locals, alhora que milloraria l’eficiència, la productivitat i la qualitat, incrementaria el consum i faria del nostre país i també del nostre municipi un entorn més competitiu, inclusiu i cohesionat.

Per això, recolzem la plataforma Anem a mil, que proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de mil euros mensuals amb 14 pagues. També instarem la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre el salari de referència i aprovar els pressupostos adequats per fer-hi front als contractes públics i als delegats en altres administracions locals i comarcals. I sobretot, volem que l’Ajuntament de Collbató es comprometi realment a aplicar aquest principi als seus treballadors i treballadores així com que incideixi en què les empreses que estiguin instal·lades en el municipi també se sumin a la iniciativa.

Grup Municipal Socialistes de Collbató

Comunicat d’Ana Úbeda

  • 11 de juny de 2016

Avui dijous, 11 de juny de 2015, m’acaben de comunicar formalment que el proper dissabte deixaré de ser alcaldessa de Collbató, atès que ERC, GiC i CiU han format un tripartit de sis regidors que nomenarà nou alcalde en Miquel Solà i Navarro, d’ERC.

Vull manifestar que, tot i haver estat la llista més votada, amb cinc regidors, als Socialistes de Collbató (SdC) ens ha resultat impossible iniciar converses serioses amb cap de les forces integrants del nou tripartit.

Entenem, doncs, que des de bon principi la voluntat expressa d’ERC, GiC i CiU ha estat excloure’ns del govern i deixar-nos a l’oposició, on continuarem treballant per Collbató amb el mateix rigor i empenta que ho hem fet des del govern.

Cordialment.
Ana Úbeda
Alcaldessa en funcions.

Un Sí pel canvi

  • 10 de maig de 2016

Si fa uns mesos els socialistes ens presentàvem a les eleccions generals reclamant el canvi que fes possible solucionar la situació de crisi econòmica, social, política i territorial a Espanya, avui, la necessitat d’aquest canvi s’ha tor- nat imperiosa. Tenim un compromís amb el canvi. Hem segut amb la resta de forces polítiques a dialogar, negociar i acordar. Perquè el diàleg, la negociació i el pacte són l’essència de la democràcia. Perquè, des de la nostra manera d’entendre la política, cap tacticisme ha de passar per sobre de l’interès ciutadà. Per- què més de quatre anys després que els i les socialistes deixéssim el govern, ens trobem amb una Espanya i una Catalunya més febles, més injustes, més desiguals i amb menys drets i llibertats.

El Govern de Mariano Rajoy no només ha estat incapaç de trobar una sortida a la crisi econòmica, sinó que ha tingut l’habilitat de produirne tres més: una crisi social provocada per l’afebliment de l’Estat del Benestar, una crisi política basada en el descrèdit i la desconfiança de la ciutadania cap a les nostres institucions i, finalment, una crisi territorial sense precedents fruit de l’immobilisme de Rajoy. Desigualtat i injustícia és també el que ha caracteritzat la política fiscal d’aquest govern. Aquells que més tenien han continuat incrementant el seu patrimoni. La distància entre els rics i pobres s’ha anat eixamplant i els defraudadors han gaudit d’amnisties fiscals, mentre les classes mitjanes i treballadores patien la pujada d’impostos sobre les rendes del treball, afectant així el consum i l’estalvi.

Aquest govern ha protagonitzat un dels majors exercicis d’irresponsabilitat política mirant cap a una altra banda i negantse a fer front a la situació que vivim a Catalunya.

Per tornar a les polítiques de progrés, de benestar i de qualitat de vida per a tothom cal substituir el PP de Rajoy, i això passa, inevitablement, perquè els socialistes guanyem les eleccions del proper 26 de juny.

Grup Municipal Socialistes de Collbató

Entitats del poble

  • 10 d'abril de 2016

En aquest mes de març i abril hem vist a Collbató la celebració de diferents actes, el “Dia de la dona”, “Els tres tombs”, “Collbató negre”,  “La portals” així com l’obra que ens oferia el grup de teatre “La forja”. Com en altres municipis més grans o més petits, la celebració ha tingut éxit i volem agraïr un cop més la feina que fan aquestes entitats perquè tenen la capacitat de renovar-se any rera any, innovant, i fent que la gent tingui ganes de participar bé com a voluntari o bé gaudint de l’esdeveniment.

Volem destacar la doble vessant dels actes del dia de la dona, lúdica i alhora reivindicativa, perquè no podem perdre de vista que encara hi ha moltes qüestions a solucionar en l’àmbit femení, que lamentablement es troba molt lluny d’una igualtat de gènere que molts consideren que ja existeix des de fa anys, tot i que la realitat del dia a dia ho desmenteix, no en va en alguns àmbits les dones cobren un 30% menys de sou que un home per fer la mateixa feina, o bé resulten discriminades per qüestions tan essencials com la maternitat. Mentre se celebri el Dia de la dona, vol dir que encara hi ha camí per recórrer; tant de bo no fos necessària la vessant recreativa i tot plegat fos només un acte festiu.

Des del nostre grup hem participat de tots aquestes trobades que  serveixen per copçar la salut de les entitats que mantenen cares de sempre i en cada nova edició ens en presenten de noves, la qual cosa vol dir que no només hi ha capacitat de manteniment , sinó també de creixement. La nostra més sincera felicitació, doncs, a aquestes i totes les entitats de Collbató sempre dinàmiques i perseverants.

Grup Municipal dels Socialistes de Collbató.

Garantim la qualitat de l’ensenyament públic

  • 10 de març de 2016

El Parlament de Catalunya ha instat el Govern de la Generalitat a recuperar la inversió de 1.600€ per plaça i any a totes les escoles bressol municipals. Aquest era un dels punts principals de la moció sobre model educatiu català presentada recentment pel Grup Socialista. El text insta l’Executiu a garantir, tal i com estableix la Llei d’Educació de Catalunya, un finançament a les escoles bressol de Catalunya “que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600€ per  plaça/any, i comprometent-se, a més, a augmentar progressivament aquesta quantitat fins els 1.800€, que és el que en aquests moments hi ha acordat amb els ajuntaments de Catalunya”.

Una altra de les propostes, també de l’àmbit educatiu, és la de recuperar la sisena hora en tots els centre públics d’educació primària de Catalunya, d’acord amb allò que estableix la LEC, garantint el manteniment d’altres recursos com els desdoblaments de grups i les condicions laborals del professorat. Lamentem que Junts pel Sí i la CUP s’hagin oposat a aquest punt de la moció.

L’any 2010, la inversió del Govern de la Generalitat era de més de 1.000M€ i ara, en els pressupostos actuals prorrogats gràcies als vots de Junts pel Sí i la CUP, la  inversió en aquest apartat és de 0€; la reducció, doncs, ha estat del 100%.

Costa molt d’entendre com partits i persones amb qui durant molts anys havíem compartit model educatiu, ara no admetin públicament el gran desastre que han suposat per a l’educació pública del país les retallades del Govern de Convergència dels darrers anys, defensant un model educatiu que no era el seu, el de les retallades de la sisena hora o el de les escoles bressol.

En cap cas es justificable que grups pretesament progressistes i d’esquerres, avalin el deteriorament progressiu d’un apartat socialment tan important com és l’Educació.

Grup Municipal dels Socialistes de Collbató

Una gran oportunitat perduda

  • 10 de febrer de 2016

Durant anys l’empresa Sorea s’ha fet càrrec de la gestió de la xarxa pública d’aigua de Collbató.

Ara la concessió és a punt de finalitzar i el consistori proposa canviar d’empresa i treballar amb el consorci Congiac, que ha presentat una proposta de gestió amb la qual estem d’acord, però no en la forma que pretenen finançar la inversió que la xarxa de Collbató necessita.

El consorci només preveu 70.000 euros l’any en concepte de millores en una xarxa antiga i malmesa que genera constants problemes. Només cal veure la gran quantitat d’obres que al final d’any comporta mantenir el servei més o menys en condicions. És un fet indiscutible que és a la vista de tothom.

Nosaltres pensem que una nova concessió hauria de permetre refer la xarxa en cinc anys, ja que el principal problema que tenim són les fuites constants, que al final fan que el 50% de l’aigua que paguem es perdi. Llençar aigua és antiecològic i inadmissible de totes totes, i un govern municipal sensible amb l’entorn no pot consentir que una nova concessió del servei públic d’aigües no garanteixi la correcció total i progressiva del problema de les fuites.

Al nostre entendre, el govern tripartit haurà de realitzar un gran esforç d’imaginació per justificar una contractació que parteix de la feblesa des del primer dia.

Grup Municipal de Socialistes de Collbató

Search