Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017

Spread the love

Quina és la posició del grup dels socialistes de Collbató (SdC)?

Volem debat sobre cadascuna de les ordenances fiscals per a l’any vinent.

Volem saber quina és la política fiscal que farà aquest Ajuntament durant el que queda de mandat.

Per què és important que el grup dels socialistes de Collbató estigui d’acord amb els temes que ara es porten al Ple?

Perquè el govern està en minoria (cinc persones al govern de tres partits diferents  i sis a l’oposició) i cal arribar a acords en cada tema.

Quin debat s’ha fet?

Cap. Només una setmana abans del Ple, l’Alcalde ens va trucar per veure’ns durant un parell d’hores. Hi ha 30 ordenances fiscals. Això és  buscar un vot ràpid que nosaltres no el donarem perquè considerem que s’ha de treballar seriosament.

1) Per què volem debatre les Ordenances?

Per no crear diferències entre els beneficis fiscals a famílies nombroses i monoparentals.

Ara a Collbató les famílies nombroses i les monoparentals tenen bonificacions en l’impost de l’IBI.

La proposta del govern de Collbató es treure les bonificacions de l’IBI a famílies monoparentals i diuen, més endavant, donar una subvenció.

Creiem que el tractament fiscal ha de ser el mateix per a famílies nombroses que per  les monoparentals. Si la proposta és que les famílies monoparentals rebin una subvenció (l’ajuntament paga diners al contribuent)   en comptes d’un benefici fiscal (el contribuent paga un preu més reduït com es feia fins ara) hauran de declarar i pagar impostos a hisenda per aquesta subvenció, mentre que les famílies nombroses no ho hauran de fer, creant-se un tracte fiscal diferent entre les dues modalitats.

El síndic de greuges va recomanar a tots els ajuntaments que es fes el mateix tracte fiscal i per això a Collbató es va acordar així en la legislatura passada i ningú ho va impugnar. Ara ho volen treure i no hi estem d’acord.

Hi ha  temps per debatre les bonificacions. Penseu que l’any vinent el primer rebut de l’IBI vindrà a partir del mes de maig. I les bonificacions, si l’Ajuntament vol, es poden aprovar durant tot l’any. No tenen per què estar aprovades abans del dia 1 de gener de l’any vinent.

2) Proposem criteris de bonificació en funció de la renda familiar.

Vam plantejar al govern que s’han de fer bonificacions en funció de la renda familiar tant en l’escola de música, l’escola bressol, l’esport i en general en tots els serveis públics. S’han d’establir uns barems que permetin a la ciutadania que si està en determinats límits de renda pugui accedir a tots els serveis públics a un preu reduït i que també puguin gaudir d’un ajut a l’IBI i a les escombraries.

3) Revisió valors cadastrals

Ja fa més de 10 danys de la revisió cadastral i caldria pensar en si se n’ha de fer un altra, ja que el valor cadastral actualment ja no és el 50% del valor de mercat. Tots sabem que els valors de mercat han baixat molt i caldria veure si els valors cadastrals també han de baixar i per tant l’IBI i les plusvàlues que paguem també.

4) Què fem amb el superàvit de l’Ajuntament? Si no es fa res, baixem impostos.

Fa tant sol un mes que ens han informat que la liquidació de l’exercici suposa un superàvit de l’Ajuntament en l’any 2015 de 1.031.000 euros. Aquest excedent s’ha de destinar a alguna cosa. O fem inversió, o amortitzem deute. No hi ha una altra opció. No té sentit que l’Ajuntament tingui diners a la caixa i no els destini al municipi. Perquè els tingui l’Ajuntament, millor els tenen els veïns cadascú al seu compte. Per tant, si amb aquest excedent no es fa res, proposem que es redueixin els impostos.

5) Bonificació del 50% de l’impost de construcció

Proposem una bonificació del 50% a les obres de reforma i/o rehabilitació realitzades per particulars en immobles d’ús residencial que siguin o hagin de ser el seu habitatge habitual, i que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.

6) Que es cobri a les companyies de telefonia mòbil

Que cal que els Ajuntaments per a l’any 2017 imposin una taxa a les companyies de telefonia mòbil, ja que les existents van ser derogades per vàries sentències judicials. Els ajuntaments ja les estan imposant, però Collbató encara no.

7) Bonificació del 15% de la taxa de residus comercials

Proposem una  reducció de la taxa que anés associada a una reducció de residus. Seria adreçada als establiments i activitats que realitzin accions per la reducció del volum de residus generats. ( per exemple signar un conveni de prevenció i minimització de residus  o bé alguna certificació ISO o EMAS o distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que inclogui la gestió de residus generats.)

I encara en tenim més……

El procés de debat i aprovació de les Ordenances Fiscals no és un mer tràmit. El govern està en minoria i intenta debatre amb l’oposició el menys possible tot esperant la majoria que ja tenien. Però el temps va passant, i això no es produeix.

Ens sap greu que l’Alcalde vulgui vendre un titular de què nosaltres no hem donat suport a unes bonificacions determinades. Així no avançarem. Jugaran en solitari. El debat i el consens que els proposem és per arribar a polítiques que segur beneficiaran a molta més gent.

Junts arribarem més lluny.

Grup Municipal dels Socialistes de Collbató